Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Aplikacja inspektorska

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu działa na podstawie Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, która określa zadania Ośrodka, jako:

  1. Szkolenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy,
  2. Upowszechnianie wiedzy i informacji, doradztwo w zakresie ochrony pracy.

Realizując pierwsze zadanie - Ośrodek przygotowuje w rocznym, intensywnym cyklu szkoleniowym kandydatów do zawodu inspektora pracy.

Szkolenie aplikacyjne ma na celu przygotowanie kandydata do realizacji ustawowych zadań poprzez przekazanie mu odpowiedniej wiedzy, wykształcenie umiejętności oraz ukształtowanie właściwych postaw, tak aby samodzielnie wypełniał zadania wynikające z Ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy tj. sprawowanie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Aplikacja inspektorska składa się z części teoretycznej realizowanej w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu oraz praktycznej prowadzonej w macierzystym dla aplikanta okręgowym inspektoracie pracy.

Szkolenie teoretyczne obejmuje 700 godzin zajęć (wykładów i ćwiczeń). Zajęcia realizują głównie doświadczeni inspektorzy pracy z umiejętnościami dydaktycznymi. W czasie szkolenia w Ośrodku (ponad sto dni szkoleniowych) aplikanci zapoznają się z następującymi zagadnieniami, wchodzącymi w zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy:

  • Prawo pracy
  • Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia
  • Metodyka kontroli inspektora pracy

W części teoretycznej szkolenia kandydaci są zobowiązani do zaliczenia wyznaczonych modułów tematycznych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu wewnętrznego.  
Uzupełnieniem (naprzemiennym) części teoretycznej są zajęcia praktyczne w OIP mające na celu pogłębienie i zastosowanie w praktyce wiedzy uzyskanej podczas szkolenia teoretycznego.

W czasie praktyki kandydat powinien, uczestnicząc w kontrolach i innych czynnościach inspektora pracy zdobywać praktyczne umiejętności dotyczące:

  • rozpoznawania podstawowych nieprawidłowości z zakresu prawnej ochrony pracy,
  • identyfikowania zagrożeń wynikających z ogólnych wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
  • regulowania stwierdzonych nieprawidłowości.

Uczestnik szkolenia ma wyznaczonego przez Okręgowego Inspektora Pracy opiekuna praktyki, który indywidualnie pracuje z kandydatem, zapewniając mu do czynności kontrolnych właściwy dobór zakładów pracy, tak aby występujące w nich zagrożenia i nieprawidłowości stanowiły egzemplifikację wszystkich ujętych programem szkolenia treści.

Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem wewnętrznym (ustnym) przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy. Celem egzaminu jest ocena wiedzy - głównie teoretycznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań inspektora pracy.

Obie części szkolenia realizowane są naprzemiennie, zgodnie z zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Pracy terminarzem szkolenia. Aplikacja trwa ok. 13 miesięcy.
Po zdaniu egzaminu państwowego, przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora Pracy, kandydaci uzyskują tytuł młodszego inspektora pracy i zgodnie z Ustawą o Państwowej Inspekcji Pracy stają się pracownikami wykonującymi czynności kontrolno-nadzorcze.

Zarządzenie nr 30/22 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania aplikacji inspektorskiej i państwowego egzaminu uprawniającego do wykonywania lub nadzorowania czynności kontrolnych.

Szukaj

Logo PIP

Menu