Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu wypełniając normę ustawową, prowadzi szkolenie i instruktaż oraz udziela pomocy w szkoleniu społecznych inspektorów pracy. Współpracując ze związkami zawodowymi, na ich wniosek, Ośrodek podejmuje działania na rzecz doskonalenia i zwiększenia skuteczności działania społecznej inspekcji pracy.

Sukcesywnie realizowanym działaniem są szkolenia dla nowo wybranych społecznych inspektorów pracy, które ukierunkowane są na przekazanie wiedzy dotyczącej przepisów prawa pracy. Ponadto, oferowane są formy podnoszenia kwalifikacji o charakterze okresowym, utrwalające i wzbogacające dotychczasową wiedzę. Wyodrębnioną częścią szkoleń jest metodyka kontroli prawnej ochrony pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, która ma doniosłe znaczenie dla społecznych inspektorów pracy będących funkcjonariuszami społecznego nadzoru nad warunkami pracy u pracodawców. Wydawanie uwag i zaleceń, ich formułowanie, procedura formalna są szczególną częścią harmonogramu szkolenia. Istotne są również zagadnienia związane z funkcjonowaniem społecznej inspekcji pracy jako niezależnej struktury kontroli o charakterze społecznym nad warunkami pracy. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania środków prawnych dostępnych społecznym inspektorom pracy stanowi o skuteczności i sprawności działania tej społecznej służby, której zasadniczym celem jest egzekwowanie zapewnienia przez zakład pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz uprawnień pracowniczych.

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia dotyczące badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, wobec prawnego obowiązku uczestnictwa społecznego inspektora pracy w zespole powypadkowym. Oddziaływanie czynnika społecznego ma doniosłe znaczenie w trakcie formułowania wniosków i środków profilaktycznych. Tematyka bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest przedmiotem szczególnego zainteresowania przedstawicieli społecznego nadzoru nad warunkami pracy w zakładzie pracy, co znajduje odzwierciedlenie w pytaniach zadawanych podczas szkoleń.

Obszarem wymagającej szczególnej uwagi, na co zwracają podczas szkoleń społeczni inspektorzy pracy, jest kwestia czasu pracy, wynagrodzeń, urlopów wypoczynkowych czy szczególnej ochrony stosunku pracy, co również znajduje odzwierciedlenie w programach szkoleń.

Szukaj

Logo PIP

Menu