Jesteś na stronie Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Państwowa Inspekcja Pracy, Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodek Szkolenia PIP.

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-11
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-06-23

Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych oraz nie posiada opisu tekstowego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 • do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Państwowa Inspekcja Pracy i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu, ul. Wierzbowa 5, 50-056 Wrocław
 • E-mail: wroclaw@brpo.gov.pl
 • Telefon: 713469100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna


Budynek biurowo szkoleniowy 

Budynek biurowo-szkoleniowy Ośrodka Szkolenia PIP jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.
Do Ośrodka Szkolenia PIP można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej.
W budynku biurowo-szkoleniowym Ośrodka Szkolenia PIP nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do siedziby Ośrodka Szkolenia PIP można wejść głównym wejściem od ul. M. Kopernika 5. Wejście znajduje się na poziomie 0. Wewnątrz budynku, blisko wejścia głównego znajduje się winda, którą można dostać się na każde piętro Ośrodka Szkolenia PIP.
Do siedziby można wejść także wejściem bocznym od strony parkingu wewnętrznego Ośrodka Szkolenia PIP. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ogólnodostępne korytarze, które znajdują się w Ośrodku Szkolenia PIP, posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach. Korytarze nie posiadają progów, a wejścia do nich posiadają minimalną szerokość 90 cm. W części korytarzy znajdują się miejsca odpoczynku z krzesłami.
Schody zewnętrzne przy wejściu bocznym nie posiadają wysuniętych nosków stopni, posiadają poręcze. Poręcz znajduje się także przy podjeździe dla osób poruszających się na wózkach.
Schody wewnątrz budynku są wyposażone w balustrady oraz poręcze przynajmniej z 1 strony. W wielu przypadkach zawierają także spoczniki, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów. W budynku znajdują się poręcze okrągłe.
Wewnątrz Ośrodka Szkolenia PIP znajdują się windy, z których można swobodnie korzystać. Elementy sterowne windy są umieszczone na takiej wysokości, by umożliwić ich obsługę osobom poruszającym się na wózkach.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnyc przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.
Przy Ośrodku Szkolenia PIP znajduje się parking wewnętrzny z wyznaczonym miejscem postojowym dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking jest możliwy po użyciu domofonu przy szlabanie wjazdowym.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online.

Budynek hotelowy

Budynek hotelowy Ośrodka Szkolenia PIP nie jest przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku hotelowego Ośrodka Szkolenia PIP można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W budynku hotelowym Ośrodka Szkolenia PIP nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku hotelowego Ośrodka Szkolenia PIP można wejść głównym wejściem od ul. M. Kopernika 9. Wejście znajduje się na poziomie 0, jednak prowadzą do niego betonowe stopnie.
Do budynku hotelowego Ośrodka Szkolenia PIP można wejść także wejściem bocznym od strony parkingu wewnętrznego Ośrodka Szkolenia PIP. Na parkingu wyznaczone jest miejsce dla niepełnosprawnych. Do wejścia bocznego prowadzą schody i podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Ogólnodostępne korytarze, które znajdują się w budynku hotelowym Ośrodka Szkolenia PIP, posiadają odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych. Dostosowane wymiary gwarantują komfortową przestrzeń manewrową osobom poruszającym się na wózkach. Korytarze nie posiadają progów, a wejścia do nich posiadają minimalną szerokość 90 cm. W części korytarzy znajdują się miejsca odpoczynku z fotelami.
Schody zewnętrzne przy wejściu głównym i bocznym nie posiadają wysuniętych nosków stopni. Schody zewnętrzne przy wejściu głównym posiadają poręcze. 
Schody wewnątrz budynku są wyposażone w balustrady oraz poręcze przynajmniej z 1 strony. W jednym z ciągów zawierają także spocznik, gdzie następuje zmiana kierunku biegu schodów. W budynku znajdują się poręcze okrągłe.
Wewnątrz budynku hotelowego Ośrodka Szkolenia PIP nie ma windy. Brak także windy przy schodach wejściowych przy wejściu głównym i bocznym.
W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych przewidzianych dla osób niepełnosprawnych.
Przy Ośrodku Szkolenia PIP znajduje się parking wewnętrzny z wyznaczonym miejscem postojowym dla niepełnosprawnych. Wjazd na parking jest możliwy po użyciu domofonu przy szlabanie wjazdowym.
Osoby z niepełnosprawnościami mogą uczestniczyć w wydarzeniach wraz z przeszkolonym psem przewodnikiem lub psem asystującym.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu lub online.

Szukaj

Logo PIP

Menu